วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

พื้นที่ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี 2 ราย ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ ทองสมจ่า สนใจปลูกพืชสมุนไพร ไม้ไผ่ หวายและไม้เศรษฐกิจ และนางสาวสมฤทัย แม้นมั่น สนใจที่จะพัฒนาชาดอกกาแฟ และปลูกต้นโกโก้