บูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สำรวจข้อมลพื้นฐานในพื้นที่ คทช. ป่าชายเลนบ้านหัวท่าราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้   นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงานบูรณาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ของพื้นที่ป่าชายเลนบ้านหัวท่าราชกรูด

ตำบลราชกรูดอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบให้เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในการทำกินแล้ว โดยได้สอบถามข้อมูลพื้นฐานจาก ผู้นำชุมชนและตรวจเยี่ยมเกษตรกรเป้าหมายเพื่อศึกษาบริบทชุมชนและพื้นที่ทำกินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เช่น หาปลา ปูดำ ปูม้า มีการรวมกลุ่มการทำผลิตภัณฑ์กาบหมาก และมีการแปรรูปทำปลากระบอกแดดเดียว เป็นการแปรรูปเบื้องต้น ประสบปัญหาในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้ง ไม่มีพื้นที่ในการทำการเกษตร เกษตรกรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนป่าชายเลนทั้ง 40 ครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ คทช. ทั้งหมด ทั้งนี้ คณะทำงานจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโครงการ คทช.จังหวัดระนองต่อไป