โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการเกษตร (GAP)

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  โดยนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายชาลี  ท้วมสมบุญ อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทเอกชน

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการเกษตร (GAP) เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตผลไม้ตามระบบมาตรฐาน GAP ตามโครงการโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (GAP) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรกรทำสวนปากจั่น รวมทั้งสิ้น  64  ราย