ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี

             วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี

ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมใหญ่ สิทธิและหน้าที่สมาชิก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเกษตรกร การใช้จ่ายเงินทุนสะสมต่างๆและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 55 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง