สหกรณ์จังหวัดระนองมอบชุดตรวจดินภาคสนามให้กับสหกรณ์        

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบชุดตรวจดินภาคสนาม ตามโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ปี 2563 ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 สหกรณ์

ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด พร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และขอความร่วมมือให้ตัวแทนสหกรณ์ลงทะเบียนสำหรับเจ้าของกระเป๋าชุดตรวจสอบดิน เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป