บูรณาการหน่วยงานภาคี ซักซ้อมทำความเข้าใจผู้สมัครโครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดระนอง

เพื่อชี้แจงโครงการ สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพการเกษตร แนวทางการส่งเสริมอาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ผู้สมัครและสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูล และแผนงานต่าง ๆ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนงานโครงการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ สหกรณ์ และหน่วยงานภาคี จำนวน 60 คน  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง