จังหวัดระนองอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากาแฟโรบัสต้ายกระดับพืชเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟคุณภาพ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากาแฟโรบัสต้า ภายใต้โครงการยกระดับพืชเศรษฐกิจจังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด

โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต สามารถลดปัญหาด้านราคาหรือผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุของโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธาน หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ร่วมพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จำนวน 105คน ณ เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง