ประชุมใหญ่สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด         

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยน.ส. ดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด

ณ โรงแรมระนองการ์เด้น ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และการแก้ไขขังคับสหกรณ์ รวมทั้งให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์