ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านในวง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้   นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงาน นำนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ้านในวง

ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เพื่อให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ดูงาน การดำเนินธุรกิจสหกรณ์เต็มรูปแบบ แล้วนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป