พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพฟื้นฟูเศรษฐกิจชุม

        วันที่ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2563  นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่  ร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มแปรรูปผลไม้ปากจั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ปี 2563

ซึ่งจัดโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น ณ ตลาดกลางเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง  โครงการมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกมีความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการรวมกลุ่มร่วมมือกันพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตอันเป็นองค์กรธุรกิจระดับชุมชน ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศต่อไป

        นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการฯ ที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับมีนโยบายที่จะเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวให้ถึงระดับชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและประชาชนในระดับฐานรากของประเทศ โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะมีบทบาทในการรวมซื้อปัจจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิตไปจำหน่าย การส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้สินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี ฯลฯ รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  อาทิ หอการค้า สมาคม สมาพันธ์ห้างสรรพสินค้า แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน สร้างความร่วมมือ ลดการแข่งขันและช่วยเหลือกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตการตลาด และเพิ่มปริมาณธุรกิจ เพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอันเป็นองค์กรของประชาชนในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้พึ่งพากันเองในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการลดภาระของรัฐบาลในอนาคตต่อไป

        สำหรับจังหวัดระนอง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพในสังกัด จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาท ให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลระนอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า           ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด กลุ่มกาแฟคั่วบดไร่ใน สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา และกลุ่มแปรรูปผลไม้ปากจั่น สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นสังกัด กำหนดจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพตามความต้องการของกลุ่ม รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การตลาดให้กับกลุ่มอาชีพทั้ง 3 กลุ่ม ภายในเดือนตุลาคม 2563  เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนต่อไป