วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระนอง

ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ เลขที่ 2 ม.2 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบสหกรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน ได้ให้คำแนะนำและเติมเต็มองค์ความรู้ และกระบวนงานการจัดทำเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานให้คณะครูและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการผลิต การจำหน่ายผลผลิตนักเรียนในตลาดนัดโรงเรียน ร้านค้าชุมชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การออมทรัพย์ และจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การจัดสวัสดิการให้นักเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ให้เป็นระบบตามรูปแบบสหกรณ์ที่ครบวงจร รวมทั้งสามารถเผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์แก่ผู้ปกครองนักเรียน และขยายผลออกสู่ชุมชน เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไปด้วย