วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1และนางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด

ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมได้ให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับเรื่องการสหกรณ์ หน้าที่ของสมาชิกในการเข้าประชุมใหญ่ รวมทั้งให้คำแนะนำให้การดำเนินการประชุมใหญ่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ