ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1และนางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด

ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสหกรณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิทธิและหน้าที่สมาชิกในการเข้าประชุมใหญ่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินการประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์