วันที่ 25 พ.ย.63 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มสมาชิก สกต.ธกส.ระนอง จำกัด ในโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด offline โดยมีสมาชิกผู้ปลูกกาแฟจำนวน 50 ราย

ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันถึงช่องทางการตลาด สถานการณ์กาแฟ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเน้นย้ำการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ทั้งเกรดอุตสาหกรรมและเกรด พรีเมี่ยม การรวมรวมผลผลิตของสหกรณ์ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ