วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายยุทธนา  แก้วน้อย  สหกรณ์จังหวัดระนอง นำคณะบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  จัดกิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)

พร้อมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง