จังหวัดระนองอนุมัติเงิน กพส. 3.9 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนธุรกิจของสหกรณ์

         วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2554 โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม

โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการรับชำระหนี้เงินกู้และพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอินนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งมีสหกรณ์ผ่านการพิจารณาดังนี้

         1. สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด จำนวน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 2.50 ต่อปี

          2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ขอกู้เงิน 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิต(กาแฟ)จากสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ต่อปี หลักประกัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจของสหกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกับเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก และสมาชิกก็ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์