ประชุมประจำเดือนและติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/1564 โดยมี นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการรักษามาตรการ จึงให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานในห้วงเดือนถัดไป และ ประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารในรอบเดือนที่ผ่านมาของ แต่ละกลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง และเวลา 14.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประชุมติดตามผล การปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนธันวาคม 2563