วันที่ 12 มกราคม 2564 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด

โดยแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง