วันที่ 13 มกราคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด

โดยได้แนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้

  1.การนำแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

  2.อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการและการรายงาน

  3.การติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ

  4.การกำหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน