นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ระยะที่ 1

ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 และจัดทำพิกัดแผนที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 38 ราย ประกอบด้วย 1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา 29 ราย  2.สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ จำกัด 2 ราย และ 3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด 7 ราย