วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุเทพ ทองคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าประสานงานหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

เพื่อชี้แจงและวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

หน้าหลัก