วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กลุ่ม 2 เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริม​การเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)​

ตำบล จ.ป.ร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีกิจกรรมดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
2. แนะนำ การจดบันทึกรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
3. แนะนำ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
4. ให้ความรู้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและนักเรียน