ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมใจประกอบพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ และมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ กล่าวสดุดี

และทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกและเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลในขบวนการสหกรณ์ไทยที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ ที่นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

                  นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ระบบสหกรณ์เป็นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนได้เข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่มีสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ โดยสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ขณะนั้นประชาชนมีอาชีพหลักคือการทำนา และเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเงินทุนเพื่อมาขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุน จึงจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน "คหบดี" ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง ด้วยเหตุนี้การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2459 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

                  นอกจากนี้ นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง ยังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร (GAP) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง จำนวน 64 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด จำนวน 22 ราย สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จำนวน 2 ราย สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด จำนวน 11 ราย และกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น จำนวน 29 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด

                  นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าการทำให้สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเฉพาะด้านมาแนะนำการผลิตผักและผลไม้โดยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้สมาชิกเกษตรกรได้รับใบรับรองได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการขอใบรับองจากช่องทางปกติ ลดการเสียโอกาสทางการค้า ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าผักและผลไม้ในระบบสหกรณ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

                  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการดำเนินการต่อเนื่องในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 แห่ง 53 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด จำนวน 20 ราย สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด จำนวน 8 ราย  สหกรณ์เครดิตยูเนียนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด จำนวน 15 ราย และกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง จำนวน 10 ราย เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิกในพื้นที่ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับสมาชิก และทำให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักและวิธีการของสหกรณ์