วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวสุวพร หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์บริการเดินเรือหมู่เกาะอันดามัน จำกัด

ณ ท่าเทียบเรือปากน้ำ-เกาะพยาม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายได้-รายจ่ายประจำปี กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยกำหนดจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 พิจารณางดเก็บรายได้ค่าบริการขนถ่ายสินค้าและค่าบริการท่าเรือ เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) พิจารณาบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านปากน้ำ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน และได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการดำเนินการธุรกิจสินเชื่อเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 )