วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือน กุมภาพันธ์ 2563