"อบรมเชิงปฎิบัติการ ITA" วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ น.ส.จิรายุ ศรีใส นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

"โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดระนอง ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ที้งนี้ ครม. ในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด