วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์  เมฆพยับ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)​โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด และ เรียนรู้การดำเนินชีวิต ภายใต้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนายอภิชัย  นาคฤทธิ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง