วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม รับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง