"ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ น.ส.ปัทมา รัตนวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.บุษรา ช่วยพัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

พื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.สนธยา แสวงผล มีพื้นที่เลี้ยงปลาดุก จำนวน 7 บ่อ โดยเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายพันธุ์ปลา มีลูกค้าประจำมารับซื้อถึงที่บ้าน สร้ายได้เฉลี่ย 15,000 บาท /เดือน 2.กรรณกา ทองใบใหญ่ มีพื้นที่ทำการเกษตรของครอบครัว จำนวน 21 ไร่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน เลี้ยงผึ้งโพรง 12 รัง  กำลังปลูกมะพร้าวน้ำหอม มีรายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน