“ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี”
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี โดยให้คำแนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้


1.แนวทางการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (อาหารสัตว์)
2.การติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา
3.ติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 มีนาคม 2564 จำนวน 550,000 บาท