“ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด”
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจักรวาล คเชนทรผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยนายดุริยะศักดิ์ เดชฤดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสุวรรณดี เชื่องช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด 

โดยให้คำแนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้

1.การจัดจ้างผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
2.การขอใช้โปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.การปิดบัญชีประจำปิ 31 ธันวาคม 2563 การบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันของสหกรณ์
4.การจัดทำระเบียบวาระการประชุมของสหกรณ์
5.การจัดมาตรฐานของสหกรณ์