กิจกรรม "Big cleaning day วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม "Big cleaning Day"
โดยร่วมกันทำความสะอาด จัดการเก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขกับการทำงาน