ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แผนงานและโครงการที่จะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งการส่งเสริม การกำกับดูแลสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ การติดตามเรื่องข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียนของสหกรณ์ และเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้ง ติดตามปัญหาอุปสรรค ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำการทำงานที่มุ่งเน้นที่ตัวสหกรณ์เป็นหลัก ทั้งงานส่งเสริมสหกรณ์และงานกำกับติดตาม โดยให้สหกรณ์มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการในสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นรายสหกรณ์ ช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความสามัคคีกันในองค์กร