ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ประธานสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร (มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต และการจัดการโลจิสติกส์ : สุกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนเกษตรกรสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 และสรา้งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตสุกร เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสุกรคุณภาพ (GAP) เพิ่มมูลค่าของการแปรรูปสุกร เพิ่มการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของฟาร์มสุกร รวมทั้งเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน (ปศุสัตว์ O.K)
สำหรับสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 มีสมาชิกจำนวน 976 คนสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตการเกษตร และธุรกิจรับฝากเงิน