ตอบแบบสอบถามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ร่วมตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดระนอง มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยมีนายเสริมชัย ศรีงาม ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเจ้าหน้าที่เป็นผู้สอบถามรายละเอียดตามโครงการดังกล่าว