“ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น”
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวอติกานต์ วงษณรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวปัณฑิตา บัวฉิม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น เพื่อแนะนำ ส่งเสริม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและการรับสมาชิกเพิ่ม รวมทั้งการดำเนินการกรณีลูกหนี้การค้าผิดนัดชำระ