"จัดนิทรรศการและให้บริการด้านวิชาการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) " ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการด้านวิชาการ

"งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564" ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย ทุเรียนบ้านนา) ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมี นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ และให้บริการความรู้ทางวิชาการ ในเรื่องการรวมกลุ่ม จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่ม แจกตัวอย่างน้ำยาล้างจาน เพื่อเสริมสร้างการสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน แจกกระปุกออมสินเพื่อส่งเสริมการออมแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน