"โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ จังหวัดระนอง" วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 (นายมนัส กำเนิดมณี) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของ คุณศักดิ์ศิริ - คุณสะอาด ชอบธรรม บ้านเลขที่ 219/102 หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ เกษตรกรมีพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 ไร่ จำแนกเป็น ที่อยู่อาศัย 10% คอกปศุสัตว์ แปลงพืชผัก แปลงไม้ผลไม้ยืนต้น 30% แปลงนาข้าว 30% และสระน้ำ ขนาด 25 ม. × 40 ม. ลึก 5 ม. 30% โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว.