ตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดระนอง ชุดที่ 2 นำโดยนางณัชกช นามจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ประธานคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด

ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง