“ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ” วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ

ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยให้คำแนะนำตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 3. การกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี 4.การประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 5. การกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ 6. การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปี 7. การพิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และ8. การเลือกตั้งคณะกรรมการ