"ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนบ้านในวง"
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยนางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานราชการที่สนองตามโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนบ้านในวงในทุก ๆ ด้าน