ติดตามผลผลิตผลไม้มังคุดของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ น.ส.ปัทมารัตนวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่แนะนำ ติดตามผลผลิตผลไม้มังคุดของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น

พื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 5 ราย ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งจากการลงพื้นที่คาดว่าผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน 2564