สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

  1. เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติ จำนวน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนอง จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท และ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท

  2. เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ จำนวน 2.8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จำนวน 1.8 ล้านบาท และโครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท