"ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)" วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ดำเนินการจัดโครงการประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานคณะทำงานฯในการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้แก่อัยการจังหวัดระนอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง รวมทั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 , 2 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ระนอง