การประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการกรมฯ เขต 6 วันที่ 4 เมษายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 รวมทั้งการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมฯ สำหรับผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และสตูล) ทั้งนี้ มีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และผู้แทนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์