ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลระนอง วันที่ 6 เมษายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสุวรรณคีรีวิหาร ประชาชนทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จัดตั้ง หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลระนอง ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร(วัดหน้าเมือง) พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง