"ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2564" วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 1-4 ด้วยระบบ Zoom Meeting ให้กับนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2