“ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จำนวน 3 ราย

คือ 1.นายอำมรินทร์ อุ่ยสุวรรณ ปัจจุบันประกอบอาชีพทำการเกษตรสวนผลไม้ผสมผสาน การแปรรูปผลไม้การส่งออกผลไม้มังคุด ซึ่งมีความต้องการขอเครื่องย่อยวัสดุการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยได้แนะนำให้เตรียมความพร้อมด้านเอกสารขอโครงการผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด 2.นายประสิทธิศิลป์ บุญเภา ปัจจุบันประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสานและทำนา โดยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร ระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไป 3.นายจักรกฤษณ์ ชัยสุภา อ.เมือง จ.ระนอง ปัจจุบันประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบเชิงอนุรักษ์   และมีความต้องการทำนาปลูกข้าวเพื่อหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ต้องการองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือการตลาด เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างยั่งยืนยืนต่อไป