"ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดระนอง" วันที่ 16 เมษายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสุเทพ ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ณ จุดตรวจหลักที่ 1 จุดตรวจ หน้า บขส. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืด และจุดตรวจหลักที่ 2 หน้า อบต.ปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน