“ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามโครงการปรับโครงการสร้างการผลิต การรวบรวมและแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ ระดับจังหวัด”วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และแปรรูป ของสถาบันเกษตรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ ระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom

โดยมีนางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7 เป็นประธานในที่ประชุม นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง คณะกรรมการฯ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งที่ประชุมได้มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ชี้แจงและซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือฯ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 2) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 3) การขอเบิกเงินอุดหนุน 4) การจัดทำสัญญาซื้อขาย 5) การจัดทำบันทึกข้อตกลง และ  6) การรายงานการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด สำหรับจังหวัดระนอง มีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ได้รับการสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 190,000 บาท